Zapraszamy na XVII sesję VII kadencji Rady Gminy Przemęt, która odbędzie się 29 grudnia 2015 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie.

Porządek obrad XVII sesji:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie  Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata
2015-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Biskupicach.
13. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/14 Rady Gminy Przemęt z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kanału Południowego Obry.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Przemęt.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Przemęt uprawnień w zakresie  ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przemęt.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2016 – 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2016 rok:  
a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy.
b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii RIO,
c) Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady o projekcie uchwały budżetowej,
d) Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach Komisji Stałych,
e) Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
f) Przedstawienie  autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,
g) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
h) Głosowanie wniesionych propozycji  autopoprawek Wójta.
i) Głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.
j) Głosowanie nad uchwałą budżetową.
19. Wolne głosy, wnioski i informacje.
20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
21. Zamknięcie obrad.-p[


Autor: Maciej Ratajczak
Data publikacji: 22.12.2015
Ostatnia zmiana: 22.12.2015